logo IleMogeWypic
ileMogeWypic.pl poleca - blokada alkoholowa
Przyłącz się do akcji!
Jeśli znalazłeś na tej stronie interesujące informacje umieść na swojej stronie link lub banner do naszej strony.
Redakcja serwisu
tel.: 42 648 48 48
Dopisz się do subskrypcji
Wpisz adres e-mail:
Dopisz się
Wypisz się
Patroni akcji
Alkomaty

Nietrzeźwy pracownik

Zgodnie z nowym kodeksem pracy przepisy dotyczące spożywania alkoholu przez pracowników podczas wykonywania czynności służbowych są bardzo łagodne.

W zasadzie cała odpowiedzialność za czyny nietrzeźwego pracownika, a także wypadki jakim ulegnie on w pracy spoczywa na pracodawcy.

Kary jakimi dysponuje pracodawca to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara pieniężna.

Pracodawcy wolno rozwiązać umowę o pracę w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Dokładnie KODEKS PRACY mówi:
ART. 108
§ 1
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.

ART. 108
§ 2
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (...), stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

ART. 52
§ 1
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Alkomat Alkosymulator